I. Konkurs Spiskowców

Regulamin konkursu „I. konkurs literacki Spiskowców

(zwanego dalej Konkursem)

I Organizator i czas trwania Konkursu

1. Organizatorem i fundatorem nagrody w Konkursie jest Wydawnictwo Spisek Pisarzy, reprezentowane przez Angelikę Węcką, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Art Content Angelika Węcka, z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 69/22.

2. Nabór zgłoszeń w Konkursie rozpocznie się 20 sierpnia 2021 r. i potrwa do 20 grudnia 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 marca 2022 r. W uzasadnionych przypadkach termin ogłoszenia wyników może ulec zmianie.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do 20 grudnia 2021 r. drogą mailową na adres thriller@spisekpisarzy.pl pliku powieści oraz konspektu (streszczenia) tekstu. W wiadomości zgłoszeniowej należy dodatkowo podać tytuł, imię i nazwisko autora (oraz ewentualnie pseudonim), dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).

4. Celem Konkursu jest wybranie powieści, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Spisek Pisarzy.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2016 nr 47).

 

II Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Przedmiotem Konkursu jest powieść napisana w języku polskim, wcześniej niepublikowana, mieszcząca się w ramach gatunkowych thrillera. Dopuszczalne są mieszanki gatunkowe, pod warunkiem, że charakterystyczne cechy thrillera pozostają prominentne (opowieść skonstruowana jest tak, aby trzymać czytelnika w napięciu).

2. Tekst Utworu nie może być krótszy niż 8 arkuszy wydawniczych (1 arkusz to 40 000 znaków ze spacjami).

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem), która do 20 grudnia 2021 r. wyśle tekst Utworu na adres thriller@spisekpisarzy.pl

4. Utwór nadesłany na Konkurs musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie może być obciążony jakimikolwiek prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utworem konkursowym nie może być tekst zgłoszony do innego konkursu. Wymóg ten obowiązuje do czasu rozstrzygnięcia Konkursu.

6. Jedna osoba może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

7. Utwór będzie oceniany przez jury, które powoła Organizator Konkursu. Członkowie jury nie mogą brać udziału w konkursie, a także oceniać prac nadesłanych przez osoby będące członkami ich rodziny, w tym krewnymi, powinowatymi, a także jeżeli istnieją okoliczności tego rodzaju, że mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności członka jury.

8. Prace przed przekazaniem jury podlegają anonimizacji przez Sekretarza Konkursu. Sekretarz powoływany jest przez Organizatora, nie wchodzi w skład jury, a jego rola polega na wsparciu organizacyjnym przebiegu konkursu.

9. Decyzja jury jest ostateczna. Odwołania nie będą rozpatrywane.

10. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu.

11. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków spowoduje wykluczenie z Konkursu.

 

III Nagroda i ogłoszenie wyników Konkursu oraz postanowienia końcowe

1. Nagrodą w Konkursie jest wydanie powieści nakładem Wydawnictwa Spisek Pisarzy. Gwarantowane warunki dla zwycięzcy konkursu to 20% honorarium autorskiego od ceny zbytu oraz zaliczka w wysokości 2000 złotych brutto.

2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 30 marca 2022 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora (wydawnictwo.spisekpisarzy.pl) oraz na stronie Organizatora na portalu Facebook (facebook.com/wydawnictwospisekpisarzy) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu.

3. Organizator przyznaje sobie prawo do nieprzyznania nagrody żadnemu z Uczestników Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do złożenia propozycji wydawniczej również autorom innych Utworów nadesłanych na Konkurs.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie.

 

IV Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do:

a) dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

3. Dane osobowe (imię, nazwisko oraz miejscowość) zwycięzców Konkursu będą ponadto przetwarzane poprzez podanie do publicznej wiadomości w mediach Organizatora informacji o wynikach Konkursu.

Mail do wysyłania zgłoszeń:

thriller@spisekpisarzy.pl

Gdzie szukać informacji o rozstrzygnięciu konkursu?

wydawnictwo.spisekpisarzy.pl

facebook.com/wydawnictwospisekpisarzy